ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม บูชากัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธา และร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม บูชากัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธา และร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

   ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม บูชากัณฑ์เทศน์ตามกำลังศรัทธา และร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ณ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ ชั้น ๓ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม วันอาทิตย์ ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จัดโดย : นิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วัดเวฬุวนาราม (แช่ไห) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

คณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

                  วันนี้ (๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) คณะกรรมการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ และแถลงด้วยวาจา ณ  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง ๓ ท่าน ที่ให้การแนะนำ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตทุกท่าน ที่ทำให้การตรวจประเมินในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี...
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

         วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วันแรกของการตรวจประเมิน โดยมี พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ประธาน, พระมหาณรงค์ฤทธิ์ ธมฺมโสภโณ, นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ กก./เลขานุการ โดยจะทำการตรวจประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙