คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมร้องสรรเสริญพระบารมี

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมร้องสรรเสริญพระบารมี