วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ศึกษาดูงาน สัมมนาทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ณ วิทยาเขตเชียงใหม่

       

DUI_4863

        วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ศึกษาดูงาน สัมมนาทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์  ณ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีพระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ปฎิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี นำโดยพระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต,ดร. รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน ๙๔ รูป/คน ซึ่ง ณ ห้องประชุมธรรมปัญญาบดี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่  

DUI_4873
ดูงาน มจร.เชียงใหม่_647
ดูงาน มจร.เชียงใหม่_889ดูงาน มจร.เชียงใหม่_2501 ดูงาน มจร.เชียงใหม่_1508ดูงาน มจร.เชียงใหม่_1740 ดูงาน มจร.เชียงใหม่_2455ดูงาน มจร.เชียงใหม่_2520 ดูงาน มจร.เชียงใหม่_2877ดูงาน มจร.เชียงใหม่_3289ดูงาน มจร.เชียงใหม่_3375ดูงาน มจร.เชียงใหม่_3851ดูงาน มจร.เชียงใหม่_737 ดูงาน มจร.เชียงใหม่_3982 ดูงาน มจร.เชียงใหม่_4055ดูงาน มจร.เชียงใหม่_4094 ดูงาน มจร.เชียงใหม่_4767 ดูงาน มจร.เชียงใหม่_4982ดูงาน มจร.เชียงใหม่_5721 ดูงาน มจร.เชียงใหม่_5837ดูงาน มจร.เชียงใหม่_5895 ดูงาน มจร.เชียงใหม่_6132 ดูงาน มจร.เชียงใหม่_6360ดูงาน มจร.เชียงใหม่_6539 ดูงาน มจร.เชียงใหม่_6681ดูงาน มจร.เชียงใหม่_7048 ดูงาน มจร.เชียงใหม่_7241ดูงาน มจร.เชียงใหม่_7312 ดูงาน มจร.เชียงใหม่_8472
ดูงาน มจร.เชียงใหม่_9107ดูงาน มจร.เชียงใหม่_9936ดูงาน มจร.เชียงใหม่_8723

15195953_1744209269234515_5060567423161015820_o

15168817_1744209355901173_3482866504868432429_o

DUI_4979

      

tpo0047