กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

        วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธชั้นปี ที่ 3 ซึ่งจะออกปฏิบัติศาสนกิจในปีการศึกษา 2559  โดยมีพระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต มาเป็นประธานเปิดพิธี

P1320777
P1320781
P1320792
P1320823 P1320824 P1320826 P1320827 P1320829 P1320838 P1320830 P1320832
P1320845 P1320846 P1320849 P1320795 P1320819 P1320854 P1320870 P1320875P1320867

แสดงความคิดเห็น