ประชุมขับเคลื่อนการบริหารวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ประชุมขับเคลื่อนการบริหารวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ประจำเดือน มิถุนายน 2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป พระปิฎกโกศล, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ประจำเดือน มิถุนายน 2567
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สามีจิกรรมไหว้ครู และสานสัมพันธ์นิสิต มจร.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สามีจิกรรมไหว้ครู และสานสัมพันธ์นิสิต มจร.วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

โดยได้รับเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระปิฎกโกศล, ป.ธ.๙,ผศ.,ดร., ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน กล่าวให้โอวาทผู้ร่วมโครงการ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์แต่ละสาขา เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

ทางวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ ทุกแห่งทั่วประเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่องประรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2567

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่องประรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2567

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สัมภาษณ์กจพ67-1ดาวน์โหลด สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สัมภาษณ์พพ67-1ดาวน์โหลด หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สัมภาษณ์ป.โท67-1ดาวน์โหลด
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567 (รอบแรก )โดยแบ่งตามหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567 (รอบแรก )โดยแบ่งตามหลักสูตร สาขาวิชา ดังนี้

ป.ตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ป.ตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ ป.ตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขา พระพุทธศาสนา และ หลักสูตรประกาศรีนบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)