ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่ผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาการ

       anigifงานปริญญาบัตร

       สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี ได้มีวาระสำคัญเกี่ยวกับการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติอนุมัติสำเร็จการศึกษา และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อนุมัติต่อไป บัณฑิตทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ ฉายา นามสกุล เพื่อความถูกต้องของข้อมูลแจ้งข้อมูลของทุกท่านผ่านงานทะเบียนและวัดผลของท่านที่ได้ศึกษาอยู่ตรวจสอบรายชื่อระดับปริญญาตรี