พระเดชพระคุณพระปิฎกโกศล,ผศ.ดร.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปี 2565  เพื่อให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษา

พระเดชพระคุณพระปิฎกโกศล,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปี 2565 เพื่อให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษา

อ่านต่อ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสตรบัณฑิต และการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิต (นวลักษณ์บัณฑิต)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์และเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก13กัณฑ์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์และเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก13กัณฑ์

#ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์และเป็นเจ้าภาพ#เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก13กัณฑ์เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทยและสมทบทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร และนักศึกษาจัดโดย #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย#วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ณ ศาลาสมเด็จฯ ชั้น 3วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี