มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จัดโครงการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีไทย เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จัดโครงการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีไทย เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก