135 ปี มหาจุฬาฯ ครบรอบวันสถาปนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เริ่มที่ 0:34