ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๐ มจร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๐ มจร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

                วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๐ : เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ พุทธศาสตรบัณฑิตคณะพุทธศาสตร์ (คฤหัสถ์) พุทธศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ พุทธศาสตรบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ และอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น ๓,๔๙๖ รูป/คน  …