ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567