ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่องประรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2567

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่องประรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2567

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ