วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ในโครงการธนาคารขยะ ให้นิสิตและบุคลากรของวิทยาลัยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ในโครงการธนาคารขยะ ให้นิสิตและบุคลากรของวิทยาลัยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม