พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทางวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ ทุกแห่งทั่วประเทศ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ทางวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ ทุกแห่งทั่วประเทศ