วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้จัดโครงการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีสีเขียว ให้ความรู้แก่นิสิต ในหัวข้อเรื่อง “การดับเพลิงขั้นต้น” การอบรมภาคทฤษฎี ประชุมแผนเตรียมความพร้อม “การอพยพหนีไฟ” การอบรมภาคปฏิบัติ และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดย บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอลซัลติ้ง จำกัด

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้จัดโครงการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีสีเขียว ให้ความรู้แก่นิสิต ในหัวข้อเรื่อง “การดับเพลิงขั้นต้น” การอบรมภาคทฤษฎี ประชุมแผนเตรียมความพร้อม “การอพยพหนีไฟ” การอบรมภาคปฏิบัติ และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดย บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอลซัลติ้ง จำกัด