ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี (M67030021628) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567