เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2567 ณ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2567 ณ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย