วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมนิสิตยุคใหม่ “คิด วิเคราะห์ สื่อสารอย่างสร้ารรค์” ในการนี้ พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ฝ่ายบริหาร เป็นประธาน