วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จัด “โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเฉพาะทางแก่นิสิต หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต”