เปิดแล้วหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารทเองถิ่น(ป.บท.) หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้เวลาในการศึกษา 2 ภาคการศึกษาและสามารถต่อระดับปริญญาตรีในสาขารัฐศาสตร์ของวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้