วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้า นำนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิตเข้าศึกษาดูงานด้านรัฐศาสตร์ ณ อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้รับฟังการบรรยายแนะนำหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร