วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบูรณาการพุทธนวัตกรรมสำหรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี โดยจัดการอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์และผู้สอน

วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบูรณาการพุทธนวัตกรรมสำหรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี โดยจัดการอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์และผู้สอน