รายละเอียดการรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี #เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม2567

รายละเอียดการรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี #เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม2567