มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 พฤษภาคม 2567