พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๒๑ ธันวาคม ๖๖

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ๒๑ ธันวาคม ๖๖