วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 ตุลาคม 2566