ขอเชิญร่วมงานวันกตัญญูรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย