ขอเชิญร่วมงาน “สันติภาพมีชีวิต” ในงานวันสันติภาพสากล ณ หอประชุมใหญ่ มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-17.00 น.

อ่านต่อ

จัดโดย หลักสูตรสันติศึกษา (ภาคไทย) ร่วมกับ หลักสูตรสันติศึกษา (ภาคอินเตอร์) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายด้านสันติศึกษา มจร

ได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพ รางวัลองค์กรขับเคลื่อนสันติภาพในชุมชนดีเด่น รางวัลศิษย์เก่าสันติศึกษาดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยสันติศึกษาดีเด่น โล่เชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนหลักสูตรสันติศึกษา โล่เชิดชูเกียรติองค์กรด้านสันติภาพโลก และโล่เชิดชูเกียรติองค์บุคคลด้านสันติภาพโลก

ภาคเช้าพิเศษสุด

รับฟังปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจสร้างชุมชนและสังคมไว้ให้ร่มเย็น”

โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

พระสงฆ์ต้นแบบด้านการสร้างสันติภาพ

และฟังบรรยายพิเศษ

เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจคุณธรรมสัมผัสได้โลกร่มเย็น”

โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

รับฟังปาฐกถาพิเศษ

โดย 4 องค์กรหลักจาก องค์กรสหประชาชาติ มูลนิธิพุทธมาเมตตา และ SDG Move

เรื่อง Action for Peace… Our Ambition for Global Goals

ร่วมบรรยายโดย พระวิระชัย ทรงเมตตา, ดร.

ภาคบ่ายสัมมนาวิชาการ

ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม” และPeace Speech ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ กับนักวิชาการด้านสันติภาพและผลงานวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้สันตินวัตกรรม

สมัครเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันสันติภาพสากล “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม” ณ ห้องประชุมใหญ่ มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-17.00 น.

https://forms.gle/Ej5QKNvR9HtLYfz76

(ท่านที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานได้รับเกียรติบัตร)

ติดตามข่าวสาร

สื่อสารงานวันสันติภาพ

และติดตามกิจกรรมของหลักสูตรสันติศึกษา มจร ได้ที่

https://line.me/R/ti/g/e-OMCOegyW

พิเศษสุด

มีโรงทานบริการท่านที่มาร่วมงานตลอดงาน และมีบูทนิทรรศการผลงานเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในระดับชุมชน องค์กร สังคม ประเทศมากกว่า 40 องค์กร

สอบถามรายละเอียด

พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ดร.

เลขาหลักสูตรสันติศึกษา

ในระดับปริญญาเอก มจร

ผู้ประสานงานหลักงานวันสันติภาพสากล โทรศัพท์ 085-0889150

สาราณียธรรม

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร.

ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา

ระดับปริญญาโท มจร

ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานวันสันติภาพสากล