ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย