ประกาศมหาวิทยาลัย_(เลขที่46/2566) เรื่อง กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 บัณฑิต ป.ตรี รุ่น68

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ขอแสดงความทุทิตายินดี

กับบัณฑิต ป.ตรี รุ่น68