พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธฺมโม ,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ, ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทย (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)

อ่านต่อ

ได้นัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ ดังกล่าว โดยมี ประธานนิสิต เลขานุการ และตัวแทนนิสิต ทุกชั้นปี เข้าร่วมประชุม ซึ่งโครงการจัดจะขึ้น ในวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ ศาลาสมเด็จพุฒาจารย์ ชั้น 3 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เวลา 08.30 เป็นต้นไป