พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธฺมโม ,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ, ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทย (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)

พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธฺมโม ,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ, ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทย (เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก)
อ่านต่อ

ได้นัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ ดังกล่าว โดยมี ประธานนิสิต เลขานุการ และตัวแทนนิสิต ทุกชั้นปี เข้าร่วมประชุม ซึ่งโครงการจัดจะขึ้น ในวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ ศาลาสมเด็จพุฒาจารย์ ชั้น 3 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เวลา 08.30 เป็นต้นไป