อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการ “ชีวิตและผลงานอาจารย์เลิศ พ่วงพระเดช” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการ “ชีวิตและผลงานอาจารย์เลิศ พ่วงพระเดช” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี