พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี