พระปิฎกโกศล,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เมตตาเป็นประธาน โครงการสามีจิกรรมไหว้ครูและสานสัมพันธ์นิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 (หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต)