ผลงานนิสิตสาขารัฐศาสตร์ ประมวลภาพพิธีบายศรีสู่ขวัญ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ โครงการสามีจิกรรมไหว้ครูและสานสัมพันธ์นิสิต