ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ขอเชิญ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา