พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. . รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ๒๕๖๕