คณาจารย์ และนิสิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม