ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย MOU ณ ห้องประชุม รพีพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี