พระเดชพระคุณพระปิฎกโกศล,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา

พระเดชพระคุณพระปิฎกโกศล,ผศ.ดร.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา