ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้าร่วมงานเสวนาเชิงวิชาการ “องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อยู่ได้อย่างไรในยุคดิจิทัล” จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี