วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM คณะกรรมการตรวจประเมิน นำทีมโดย รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก ประธานกรรมการ พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภณ,ผศ.ดร. และ ผศ.สมคิด นันต๊ะ

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม ZOOM คณะกรรมการตรวจประเมิน นำทีมโดย รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก ประธานกรรมการ พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภณ,ผศ.ดร. และ ผศ.สมคิด นันต๊ะ