คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี นำโดย พระปิฎกโกศล, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เดินทางไปศึกษาดูงาน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี นำโดย พระปิฎกโกศล, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เดินทางไปศึกษาดูงาน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน