ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์และเป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก13กัณฑ์

#ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศน์และเป็นเจ้าภาพ#เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก13กัณฑ์เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีไทยและสมทบทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร และนักศึกษาจัดโดย #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย#วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ณ ศาลาสมเด็จฯ ชั้น 3วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี