การสืบสาน รักษาและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ ศาสนาแบบสร้างสรรค์

การสืบสาน รักษาและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ ศาสนาแบบสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เพื่อการสืบสาน รักษาและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรีเชิงสร้างสรรค์ “โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรี” ณ วัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ เป็นการดำเนินงานครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็นการจัดทำตัวหนังใหญ่ที่ใช้ในเรื่องพระมหาชนก เพิ่มเติมอีก จำนวน ๓ ตัว และจัดการแสดงหนังใหญ่เรื่องพระมหาชนก จำนวน ๑ หนังเมือง เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมหนังใหญ่ เรื่อง พระมหาชนก สู่สาธารณชน”