ขอชื่นชมยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยที่มีคุณค่า “ระดับดี” ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอชื่นชมยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยที่มีคุณค่า “ระดับดี” ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอชื่นชมยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยที่มีคุณค่า “ระดับดี” ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

1. พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร.

2. พระมหากังวาล ธีรธมฺโม, ผศ.ดร.

3. พระครูวิสุทธานันคุณ, ผศ.ดร.

4. พระครูวาทีวรวัฒน์, ดร.

5. พระสมุทรวชิรโสภณ, ดร.

นับเป็นครั้งแรก ที่อาจารย์ของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในสังกัด ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ครบทั้งหลักสูตร หรือ 100% วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี โดย พระปิฎกโกศล, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการ ฯ จึงถวายการยกย่องไว้ให้เป็นที่ประจักษ์