เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 18 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนกรกฎาคม 64 ครั้งที่ 2)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสมุทรสงคราม