ขอเชิญร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด บูรณาการหลักธรรมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต ** โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต (ครั้งที่ ๑) โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education