ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและงานบริการสังคม รุ่นที่ 67 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ณ ห้องประชุมออนไลน์ (ZOOM Video Conference) วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔