ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ